२४ मंसिर २०८०, आईतवार
उच्च अदालतबाट समेत महराले सफाइ पाए
  • काँचुली खबर

/fjf a}+sdf skf{]/]6 zfvf pkk|wfgdGqL Pdj cy{dGqL s[i0faxfb'/ dx/f a'waf/ /fli6«o jfl0fHo a}+s s]Gb|Lo sfof{no ejgdf skf]{/]6 zfvfsf] pb3f6g sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट पनि सफाइ पाएका छन् ।

मंगलबार न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता अमृताकुमारी शर्माले जानकारी दिइन् ।

पूर्वसभामुख महरामाथि संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । सोही आरोपका कारण महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

तर पीडित महिलाले नै जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर महराले बलात्कार नगरेको वयान दिएकी थिइन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले बलात्कारको दावीमा प्रमाण नपुग्ने भनी सफाइ दिएको थियो ।

  • १२ श्रावण २०७८, मंगलवार १५:१९ प्रकाशित
  • Nabintech